10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
UDZIAŁ W WIELU PROJEKTACH BRANŻOWYCH
ZAUFANIE KLIENTÓW

ENERGETYKA, GAZOWNICTWO


DORADZTWO REGULACYJNE

PROFESJONALNE DORADZTWO REGULACYJNE


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • wspieramy prawnie wszelkie aspekty działalności przedsiębiorstw energetycznych
 • świadczymy obsługę prawną bieżącej działalności
 • uczestniczymy w złożonych projektach biznesowych i inwestycyjnych
 • rekomendujemy rozwiązania oparte na dogłębnej znajomości branży
 • reprezentujemy w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta

Bieżące wsparcie prawne przedsiębiorstw energetycznych:

 • doradztwo na rzecz przedsiębiorstw energetycznych z zakresu prawa energetycznego i prawa konkurencji,
 • kompleksowe doradztwo na rzecz inwestorów zagranicznych i podmiotów krajowych związane z realizacją inwestycji energetycznych (w tym w odnawialne źródła energii),
 • doradztwo w procesie opracowywania taryf,
 • pomoc prawna w procedurach uzyskiwania koncesji – przygotowywanie i opiniowanie wniosków o wydanie koncesji na wytwarzanie paliw lub energii, przesyłanie lub dystrybucję paliw lub energii, obrót paliwami lub energią oraz magazynowanie paliw,
 • doradztwo w procesach fuzji, przejęć i prywatyzacji w sektorze energetycznym,
 • pomoc prawna w zakresie sporów o warunki przyłączenia do sieci,
 • doradztwo w zakresie zagadnień związanych z pomocą publiczną .

Reprezentacja

 • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki i Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym reprezentacja w toku procesu uzyskiwania koncesji energetycznych i innych zezwoleń,
 • reprezentowanie przedsiębiorstw energetycznych w postępowaniach antymonopolowych,
 • reprezentacja w sporach sądowych związanych ze stosowaniem prawa energetycznego,
 • reprezentacja przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, innymi sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi.

Umowy

 • opracowywanie umów i ogólnych warunków umów dla odbiorców indywidualnych (konsumentów) i przedsiębiorstw,
 • opracowywanie umów sprzedaży energii, paliw ciekłych i gazowych, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i gazu, umów o świadczenie usług magazynowania paliw gazowych itp.,
 • negocjowanie umów o przyłączenie,
 • analizy oraz audyty zawartych umów w celu identyfikacji ryzyk prawnych i biznesowych.

Regulacje wewnętrzne

 • obsługa korporacyjna przedsiębiorstw z branży energetycznej uwzględniająca specyfikę branży,
 • opracowywanie regulacji wewnątrzkorporacyjnych (regulaminy: zawierania umów, udzielania zamówień itp.),
 • pomoc w opracowywaniu programów zgodności.
WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Lider praktyki energetycznej GJW. Odpowiedzialny za segment doradztwa prawnego na rzecz elektroenergetyki. Od kilkunastu lat współpracuje z przedsiębiorstwami sektora energetycznego, w tym m.in. z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą wraz z zespołem wspiera w wielu projektach biznesowych w obszarach pozyskiwania finansowań, IT, prowadzenia inwestycji, zarządzania ryzykiem i zamówień publicznych. Legitymuje się doświadczeniem w zarządzaniu i nadzorowaniu przedsiębiorstw, zdobytym w czasie pełnienia funkcji członka zarządu i członka rad nadzorczych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół prawnych aspektów stosowania instrumentów finansowych. Jest doświadczonym specjalistą w obszarze prawa zamówień publicznych. Przeprowadził wiele szkoleń z tego zakresu, brał także udział w projektowaniu oraz tworzeniu systemów e-procurement i nadzorował procedury przetargowe przeprowadzane przy ich użyciu. Wielokrotnie i z sukcesami reprezentował zamawiających w postępowaniach odwoławczych prawa zamówień publicznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Atestatora Urzędu Zamówień Publicznych, uprawnionego do badania zamawiających sektorowych. Autor lub współautor wielu analiz i ekspertyz prawnych oraz publikacji w „Prawie Przedsiębiorcy”, „Przewodniku Prawniczym”, Biuletynie „Energia Elektryczna. Klient. Dystrybucja. Przesył”, Biuletynie „Pod Prądem”, portalu RegulacjewEnergetyce.pl oraz współautor raportu Instytutu Kościuszki „Analiza infrastruktury gazowej w Polsce z perspektywy przyszłych wyzwań energetycznych i rozwoju sektora gazu niekonwencjonalnego”. Wykształcenie Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz programu Master of Business Administration w WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i The Nottingham Trent University. Ukończył studium podyplomowe „Wzrost konkurencyjności polskiego sektora energetycznego poprzez programy pomocowe UE” w Centrum Integracji Europejskiej UAM oraz studium podyplomowe „Odnawialne źródła energii” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Aktualnie uczestnik Studium Prawa Brytyjskiego Introduction to English Law and the Law of the European Union organizowanego wspólnie przez British Law Centres oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Współzarządzający praktyką energetyczną GJW, lider zespołu procesowego. Posiada ponad 17-letnią praktykę zawodową. Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w jednej z kluczowych polskich grup energetycznych. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania przedsiębiorców energetycznych i nie tylko przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane również z szeroko rozumianym prawem samorządowym. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw, w tym w szczególności z branży energetycznej i telekomunikacyjnej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego oraz gospodarczego, a także doradztwie korporacyjnym. Kierowała pracami zespołów przeprowadzających badania typu due diligence oraz realizujących projekty łączenia spółek kapitałowych. Jest aktywnym prawnikiem procesowym, specjalizującym się w szczególności w sprawach  dotyczących inwestycji liniowych. Posiada także bogatą praktykę w sądowej windykacji wierzytelności. Wykształcenie Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorstw z branży energetycznej oraz budowlanej. Zapewniała obsługę prawną podmiotom administracji publicznej, m.in. w obszarze prawa zamówień publicznych. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, a także w doradztwie korporacyjnym. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu negocjacji handlowych i zawieraniu kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Legitymuje się dużym doświadczeniem w zakresie  zastępstwa procesowego oraz prowadzeniu  sądowej i pozasądowej windykacji wierzytelności. Wykształcenie Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu  Gdańskiego.

Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, w tym w szczególności z branży energetycznej i związanych z szeroko pojętą służbą zdrowia. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, a także prawa pracy. Wielokrotnie negocjował zakładowe układy zbiorowe pracy. Jest aktywnym prawnikiem procesowym, specjalizującym się w szczególności w sprawach dotyczących inwestycji liniowych oraz w sprawach dotyczących nielegalnych poborów energii elektrycznej. Posiada także bogatą praktykę w sądowej windykacji wierzytelności. Wykształcenie Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 1999 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy. Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji podmiotów gospodarczym w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań, zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i seminariach w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego postępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów Poradni Prawnej działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu a także uczestniczy w akcji „Niebieski Parasol”. Wykształcenie Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America (programie międzynarodowej wymiany uczniów) w USA. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim.

GJW jest członkiem zespołu procesowego zajmującego się reprezentacją przedsiębiorstw branży energetycznej w sporach sądowych oraz w postępowaniach przed organami administracji publicznej. Posiada bogate doświadczenie w występowaniu w sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Występował także w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w obszarze oświetlenia publicznego oraz w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej. Uczestniczył w reprezentacji przedsiębiorców w toku wielu postępowań cywilnych: procesowych, nieprocesowych, upadłościowych, naprawczych i egzekucyjnych. W swojej praktyce prawniczej brał również udział w procesach przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego, a także wspierał przedsiębiorców w odzyskiwaniu należności, jak również przy rejestrowaniu oraz likwidowaniu działalności gospodarczej. Aktywnie uczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu projektów umów związanych z działalnością operacyjną przedsiębiorstw energetycznych, w tym także umów związanych z realizacją projektów teleinformatycznych. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego i administracyjnego. Wykształcenie Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwent prawa oraz socjologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta programu Socrates-Erasmus na włoskim Università della Calabria w Cosenzy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku poznańskich i warszawskich kancelariach prawnych świadczących usług na rzecz podmiotów gospodarczych.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

Prawo energetyczne, regulacje sektorowe, OZE, postępowania przed Prezesem URE, postępowania przed Prezesem UOKIK, prawo energetyczne, prawo konkurencji, opracowywanie taryf, procedury uzyskiwania koncesji, warunki przyłączenia do sieci, koncesje energetyczne, zezwolenia energetyczne, umowy sprzedaży energii, umowy o świadczenie usług energetycznych, umowy o świadczenie usług przesyłania energii, umowy o świadczenie usług dystrybucji energii